Dohoda o vyplácení výher a převodu designů

I.      Prohlášení designéra
 1. Designér prohlašuje, že jeho vítězný grafický návrh je jeho originální a původní práce.
 2. Designér je plně odpovědný za porušení autorských práv třetí strany.
 3. Pokud designér využívá pro svůj návrh dílo třetí strany, musí zadavatele o tomto informovat ještě před ukončením projektu – nejlépe pomocí komentáře po vložení návrhu.
 4. Designér, který se umístí na jednom z výherních pořadí, je povinen nejpozději do 7 dní od vyhlášení vítězů potvrdit přijetí výhry.
 5. Designér, který se umístí na 1. místě musí vedle potvrzení výhry zároveň zadavateli projektu zaslat vítězný grafický návrh. Na zaslání souborů se vztahuje také lhůta 7 dní od vyhlášení vítězů. Tato lhůta může být v individuálních případech delší. Zejména pokud je rozsah práce nutné k dokončení návrhu větší. V takovém případě je však povinen designér zadavatele neprodleně informovat a sdělit mu termín dokončení.
 6. Designér, který svoji výhru zavčas nepotvrdí, nebo nezašle požadované soubory zadavateli, ztrácí nárok na vyplacení výhry.
 7. Designér, který se umístí na prvním místě, nemá po přijetí výhry právo dále využívat vítězný grafický návrh. Zadavatel se stává vlastníkem výhradní a neomezené licence k užívání designu. Designér je povinen zadavateli podepsat písemnou licenční smlouvu, pokud o ni zadavatel požádá.

II.      Prohlášení zadavatele
 1. Zadavatel prohlašuje, že je plně zodpovědný za vyhodnocení projektu.
 2. V případě, že bude vítězný návrh porušovat autorská práva třetí strany, tak bude náhradu škody vymáhat po designérovi, který tento návrh vytvořil.
 3. Zadavatel je povinen vybrat všechny tři vítězné grafické návrhy nejpozději do 14 dnů od ukončení projektu.
 4. Zadavatel se stává vlastníkem licence jen u návrhu, který se umístí na prvním místě a to až ve chvíli, kdy designér potvrdí přijetí výhry.
 5. Návrhy, které se umístí na 2. a 3. místě, zůstávají v plném vlastnictví designérů a převodu licence k jejich užívání nedochází.
 6. Pokud zadavatel neobdrží od designéra do 7 dnů od vyhlášení vítězů soutěže zdrojové soubory k vítězným návrhům (v rozsahu definovaném v zadání soutěže), tak je povinen neprodleně informovat o této skutečnosti provozovatele. Ten pozdrží vyplacení výher do doby, než designér dodá veškeré soubory, na které má zadavatel nárok.
 7. V případě, že zadavatel nevznese nárok na pozastavení vyplacení výhry, tak provozovatel předpokládá, že převod souborů proběhl v pořádku a designérovi výhru, v případě, že o ni požádal, vyplatí.
 8. Výběrem některého z vítězných designérů ztrácí zadavatel nárok na vrácení peněz, tak jak je definováno v Obchodních podmínkách.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace