Podmínky užití

Toto jsou Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“), které definují vztahy mezi uživateli a provozovatelem portálu Topdesigner.cz.

Provozovatelem internetových stránek Topdesigner.cz je Ing. Petr Synek, Hamry nad Sázavou 450, 591 01, IČ: 87361183, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 06. 10. 2010 (dále jen „Provozovatel“).

Provozovatel vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník č. 40/1964 Sb. a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů následující:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.      Úvodní ustanovení

 1. Navštívením, nebo využíváním služeb dostupných na Topdesigner.cz souhlasíte s následujícími Podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, tak tento portál prosím nevyužívejte.

II.     Definice pojmů

V Podmínkách jsou využívány následující pojmy s příslušnou definicí:

Designér

Osoba, která se registruje jako Designér. Designér vytváří na základě Zadání projektu grafické návrhy pro Zadavatele. V případě, že se Grafický návrh Designéra umístí na výherním místě, tak má Designér, za podmínek upravených v těchto Podmínkách, nárok na Odměnu.

Zadavatel
Osoba, která se registruje jako Zadavatel. Zadavatel si na portálu Topdesigner.cz objednává uspořádání Projektu ve formě marketingové soutěže.

Projekt
Proces, který je hlavním předmětem funkce portálu Topdesigner.cz. V rámci tohoto procesu dochází ze strany Zadavatele k vytvoření Zadání projektu, na jehož základě registrovaní Designéři nahrávají na portál své Grafické návrhy. Součástí tohoto procesu je i vyhodnocení zaslaných návrhů a přidělení Odměn konkrétním Grafickým návrhům. Zadaný projekt má charakter marketingové soutěže, jejíž průběh se řídí právním řádem České republiky. Výherci jsou vybírání na základě nenáhodného výběru a nemají žádnou povinnost koupě zboží, nebo účasti v reklamních akcích.

Grafický návrh
Informační vstup do marketingové soutěže ve formě grafického designu, který je vytvořen a nahrán registrovaným Desinérem na portál Topdesigner.cz. Výherní Grafický návrh musí být zaslán v požadovaných Formátech Zadavateli.

Formáty
Formáty souborů, které Zadavatel od Designéra požaduje. Designér je povinen v případě umístění se na prvním místě Projektu zaslat Zadavateli požadované soubory. Bez zaslání těchto souborů nevzniká Designérovi nárok na Odměnu.

Zadání projektu
Formalizované požadavky Zadavatele na Grafické návrhy, kterými se Designéři chtějí zúčastnit marketingové soutěže. Zadání projektu je tedy výchozím informačním zdrojem a zadáním marketingové soutěže, jehož obsah musí Designéři respektovat.

Odměna
Jedná se o výhru v podobě finanční odměny, která náleží Designérům, jejichž Grafické návrhy jsou vyhodnoceny jako výherní. Získání Odměny při obsazení prvního místa je podmíněno zasláním požadovaných souborů Zadavateli. Pokud je definováno více výherních míst, tak Designéři, kteří se umístili na 2. místě a na následujících pořadích, nejsou povinni své Grafické návrhy Zadavateli předat. Zadavatel získává vlastnické právo pouze na Grafický návrh, který se umístí na prvním místě.

Služby
Služby, které poskytuje portál Topdesiner.cz. Za poskytování služeb Provozovateli náleží Poplatky dle aktuální výše.

Dílo třetí strany
Jedná se o hodnoty, které vytvořila jiná osoba. Může jít o obrázky, fotografie, vektorové soubory, textové soubory, umělecká díla a jiné formy prací třetí strany. Na tato díla se vztahují vlastnická a autorská práva třetí strany. Pokud bylo Dílo třetí strany v návrhu využito, tak je povinen Designér o této skutečnosti Zadavatele informovat ještě před Ukončením projektu. Obě strany si musí, v případě, že bude vybrán Grafický návrh s prvky Díla třetí strany, vyjasnit, jestli dojde k zakoupení vlastnických práv Díla třetí strany a kdo tuto platbu provede. Portál Topdesigner.cz vylučuje odpovědnost za neoprávněné využití Díla třetí strany.

Poplatky
Finanční prostředky, které náleží Provozovateli za poskytnutí Služeb Zadavatelům a Designérům.

Ukončení projektu
Ukončení projektu znamená, že se uzavře možnost vkládání Grafických návrhů do Projektu.

Předčasné ukončení projektu
K předčasnému ukončení projektu může dojít jen ze strany Provozovatele. Znamená to, že u soutěže bude předčasně uzavřena možnost vkládat návrhy a Zadavatel může přistoupit k výběru vítězů.

Zrušení projektu
Ke Zrušení projektu může dojít jak ze strany Zadavatele, tak ze strany Provozovatele. Zadavatel může Projekt zrušit u Negarantovaného projektu a v konkrétních situacích stanovených v těchto Podmínkách. Provozovatel může Zrušit projekt především v případě, že Projekt zásadně porušuje některé z ustanovení těchto Podmínek.

Uzavření projektu
Uzavření projektu znamená, že došlo k úspěšnému vypořádání všech zúčastněných stran v Projektu. K Uzavření projektu dochází za těchto podmínek:
 • Zadavatel má uhrazeny veškeré platby vůči portálu Topdesigner.cz.
 • Zadavatel obdrží požadované Soubory spojené s Grafickým návrhem, který zvolil jako Grafický návrh, který se umístil na prvním místě.

III.     Práva a povinnosti zúčastněných stran

Provozovatel
 1. Portál Topdesigner.cz vystupuje jako nezávislý Provozovatel služeb, který organizuje Projekty ve formě marketingové soutěže o nejlepší grafický návrh. Svojí činností vytváří pouze platformu pro pořádání marketingových soutěží. V žádném případě není odpovědný za obsah, který uživatelé na portálu zveřejňují.
 2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé Zadavatelům a Designérům plynoucím z neoprávněného použití portálu Topdesigner.cz. Designéři a Zadavatelé využívají portál dobrovolně a Provozovatel není odpovědný za průběh Projektů. Vzniklé spory jsou právní záležitostí Designérů a Zadavatelů, nebo jiných zúčastněných stran. To se týká především sporů spojených s neoprávněným zacházením s Díly třetích stran.
 3. Provozovatel je pouze odpovědný za správnou distribuci finančních prostředků pocházejících od Zadavatele na Odměny Designérům, kteří na to mají na základě těchto Podmínek nárok. Provozovatel je dále odpovědný za splnění všech zákonných podmínek a povinností.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit, nebo předčasně ukončit Projekt, který považuje za obsahově nevhodný z jakéhokoliv důvodu. To se týká především situací, kdy dochází k porušování právních předpisů, porušování dobrých mravů, nebo porušování hospodářské soutěže.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit Zadání soutěže, pokud je to v zájmu Zadavatele. Zadání lze změnit i v případě, že jsou jeho některé části v rozporu s Podmínkami.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat Grafické návrhy, které bude považovat za nekvalitní, pohoršující, nebo nesplňující obecné požadavky na přijetí (zejména výrazně nekvalitní práce). Důvodem pro smazání může být především porušení autorského zákona zneužitím Díla třetí strany. Smazány budou i návrhy, které objektivně kopírují kreativní nápady ostatních soutěžících. O důvodech smazání grafického návrhu bude Designér informován na vyžádání pomocí informačního emailu. Provozovatel si vyhrazuje smazat návrhy i bez uvedení důvodu. V případě, že bude Provozovatel upozorněn na návrh porušující Podmínky, tak je povinen situaci důsledně prošetřit.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat komentáře v diskuzích, které považuje za nevhodné. O důvodech smazání není povinen informovat.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo při opakovaném porušování Podmínek uzavřít jakýkoliv uživatelský účet. V případě vážného porušení může být účet uzavřen i bez předchozích provinění. Uživatel má právo na přezkoumání rozhodnutí. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít účet natrvalo.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit soutěžní návrh, který je v rozporu s bodem 7. u Práv a povinností zúčastněných stran v oddílu "Designéři".
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit a nevyplatit výhru u návrhu, který je v rozporu s bodem 7. u Práv a povinností zúčastněných stran v oddílu "Designéři". V takovém případě má Zadavatel nárok na výběr jiného vítěze.

Designéři
 1. Designéři jsou zcela odpovědni za vložené návrhy. Designéři jsou povinni na portál nahrávat pouze svoji původní práci. Při použití Díla třetí strany musí Zadavatele v průběhu soutěže na jejich využití upozornit a informovat jej o způsobu a podmínkách, za jakých lze Dílo třetí strany legálně využít. Dílo třetí strany však za žádných okolností nesmí reprezentovat podstatnou část návrhu Designéra. Za Dílo třetí strany se považuje i vektorizovaná cizí práce, nebo přílišná inspirace cizím dílem.
 2. Návrhy designérů, kteří mají neautorizovaný účet, podléhají schvalování. Doba schvalování nepřesáhne 48 hodin od vložení návrhu.
 3. Designéři nesmí ve svých Grafických návrzích neoprávněně propagovat jiné subjekty, produkty a služby. Především není povoleno zveřejňovat odkazy na jiné webové služby, kontaktní informace nebo různá reklamní sdělení a jiný obsah, který přímo nesouvisí s Projektem, resp. se Zadáním projektu.
 4. Designéři smí do Grafických návrhů umístit vodoznak tak, aby zvýšili ochranu před zneužitím svého díla. Vodoznak však musí mít podobu neutrálního sdělení, které neporušuje předchozí bod Podmínek.
 5. Každý Designér je sám odpovědný za plnění svých daňových povinností.
 6. Designéři jsou povinni respektovat zadání a názory Zadavatele. Urážení a zpochybňování Zadavatele je vážným porušením těchto Podmínek. Opakované nevhodné chování ve formě komentářů na portálu TopDesigner.cz může vést až k zablokování účtu.
 7. Účast v soutěži je vyloučena u následujících subjektů: sám zadavatel, osoby blízké zadavatele (zejména rodinní příslušníci, partneři, přátelé), subjekty, se kterými zadavatel již v minulosti prokazatelně spolupracoval na dodávce grafických prací (s výjimkou situace, kdy se jedná o vítěze některé ze zadavatelem již pořádaných designérských soutěží na TopDesigner.cz).

Zadavatel
 1. Zadavatel je zcela odpovědný za průběh soutěže. Je především odpovědný za vytvoření kvalitního Zadání a stanovení odpovídajících Odměn tak, aby dokázal oslovit Projektem Designéry.
 2. Do diskuzí a Zadání projektu nesmí Zadavatel zveřejňovat kontaktní informace. Zadavatel nesmí ani ke zveřejnění kontaktních informací vyzývat Designéry. Veškeré neoprávněné zveřejnění kontaktních informací bude administrátorem smazáno a může vést až k zablokování účtu.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo při opakovaném porušování Podmínek uzavřít Zadavateli uživatelský účet. V případě vážného porušení může být účet uzavřen i bez předchozích provinění. Pokud má Zadavatel aktivní Projekt, tak k zablokování účtu dojde až po Uzavření soutěže. Uživatel má právo na přezkoumání rozhodnutí. Opětovná aktivace účtu není však automatická. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít účet natrvalo.

Společná ustanovení

Souhlasíte s tím, že:
 • se nebudete registrovat pod falešným jménem, nebudete využívat jiné nepravdivé, či nepřesné informace.
 • nebudete využívat více uživatelských účtů najednou, resp. maximálně jeden účet určený Zadavatelům a jeden účet určený Designérům. V případě, že budete mít aktivní účet Designéra a Zadavatele, tak je nesmíte využívat současně v rámci jedné soutěže.
 • všechny vložené soubory na portál TopDesigner.cz jsou ve vašem plném vlastnictví, nebo máte právo legálně tyto soubory využívat v rámci designérské soutěže.
 • nebudete kopírovat a jakkoliv neoprávněně reprodukovat obsah na portálu Topdesigner.cz.
 • nebudete využívat portál Topdesigner.cz pro činnosti, které jsou považovány za ilegální, nebo porušují dobré mravy.
 • při použití portálu Topdesigner.cz budete respektovat práva všech ostatních uživatelů, které vyplývají ze zákona nebo těchto Podmínek.
 • nebudete vědomě svojí činností poškozovat portál TopDesigner.cz.
 • nebudete zneužívat obsah portálu Topdesigner.cz pro svoji obchodní činnost, která nesouvisí s předmětem poskytovaných služeb Provozovatelem. To se týká především neoprávněné propagace na místech, která nejsou tomuto účelu určena.

IV.     Diskuze na portálu

 1. Obecná diskuze (pod zadáním) v soutěži je určena pro komunikaci se Zadavatelem. Nejedná se o volnou diskuzi. Všechny komentáře, které nejsou adresovány zadavateli za účelem získání doplňujících informací, mohou být Provozovatelem odstraněny. Zejména takové, které zpochybňují zadání a jsou urážlivé. Do této diskuze nepatří ani obecná konstatování, neutrální příspěvky a osobní názory.
 2. Diskuze pod designem je určena pro konkrétní dotazy a požadavky Zadavatele ke grafickému návrhu. Na tomto místě může Designér okomentovat svůj design a odpovídat na dotazy Zadavatele.
 3. V diskuzích je zakázáno zveřejňovat kontaktní informace. Opakované zveřejnění těchto informací může vést k trvalému zablokování účtu uživatele.
 4. V diskuzích nesmí Designéři nabízet dodatečné služby za účelem zvýšení svých šancí na výhru v soutěži.
 5. Zveřejňování webových odkazů do diskuzí je povoleno jen v případě, že je to nezbytné z hlediska průběhu soutěže a v zájmu Zadavatele.

V.     Systém dočasných banů

 1. Na portálu TopDesigner.cz je zaveden systém dočasných banů. Uživatelům, kteří nerespektují tyto Podmínky užití, může být dočasně zablokován účet z následujících důvodů (a na určené období):
 • Účet Designéra, který v diskuzích uráží zadavatele, nekonstruktivně zpochybňuje zadání (nekonkrétní připomínky) a jakkoliv soutěž tímto narušuje, může být zablokován na 14 dní.
 • Účet Designéra, který v obecné diskuzi vyjadřuje své osobní názory, konstatování a otevírá off topic témata, může být zablokován na 7 dní.
 • Účet Designéra, který nahrává závadné návrhy (obsahující kontaktní informace a jiný nepovolený obsah), může být zablokován až na 14 dní.
 • Účet Designéra, který neoprávněně využil Dílo třetí strany, může být zablokován až na 1 měsíc.
 • Účet Designéra, u kterého bude shledáno, že kopíroval, nebo se přílišně inspiroval návrhy ostatních soutěžících, může být zablokován až na 1 měsíc.
 • Účet Zadavatele může být také zablokován. Délka zablokování bude vždy individuálně zvážena podle závažnosti provinění. Provozovatel musí v tomto případě primárně dbát na zájmy designérů, pokud již má Zadavatel aktivní soutěž. V rámci probíhající soutěže nelze Zadavateli účet zablokovat. K tomuto kroku může Provozovatel přistoupit až po Uzavření soutěže.
 • Účet uživatele může být zablokován natrvalo, pokud dochází k porušování těchto Podmínek opakovaně. Účet může být zablokován v případě vážného porušení Podmínek i bez předchozího provinění.

VI.     Zadání projektu

 1. Zadání projektu nelze po spuštění projektu již změnit. Lze jej jen specifikovat v dodatečném popisu, v komentářích pod zadáním a pod vloženými návrhy. Může se však jednat jen o upřesnění předchozích požadavků. Pokud bude Zadavatel požadovat změny, které mají charakter víceprací, tak se těmito pokyny Designéři řídit nemusí.
 2. Zadavatel je povinen vytvořit všechny části zadání přímo na portálu TopDesigner.cz. To znamená, že nesmí odkazovat na externí soubory, které zadání doplňují.
 3. Zadavatel je povinen v Zadání uvést veškeré požadavky.
 4. Zadavatel může k Zadání přiložit přílohy. Zadavatel je odpovědný za původ těchto souborů a musí mít právo nakládat s nimi za tímto účelem.
 5. V rámci Zadání projektu si může Zadavatel zvolit některou z volitelných služeb. Volitelné služby mohou být zpoplatněny dle aktuálního ceníku. Zadavatel má možnost aktivovat některou volitelnou službu.
 6. Zadavatel může u projektu na vyžádání změnit kteroukoliv z volitelných služeb (aktivovat/deaktivovat). V případě aktivace volitelné služby může být účtován poplatek dle aktuální výše. V případě deaktivace služby nelze refundovat již zaplacené Poplatky.
 7. Pokud zadavatel vypíše soutěž na dobu kratší, než je doporučená, tak Provozovatel nemůže ručit za výsledek soutěže. V takovém případě nelze za žádných okolností uplatnit nárok na vrácení peněz (ani u negarantované soutěže).
 8. Zadavatel může vypsat dvěma základními způsoby. Může vypsat soutěž jako Garantovanou, nebo jako Negarantovanou.
 9. Garantovaný projekt znamená, že předem Designéry ujistí, že si vítěze z dodaných návrhů vybere a zaváže se k tomu. V tomto případě nemá Zadavatel nárok na vrácení peněz (pouze s výjimkou, že méně jak 10 samostatných grafických návrhů).
 10. Negarantovaný projekt znamená, že Zadavatel může po Ukončení projektu za daných podmínek uplatnit svůj nárok na vrácení peněz (více ve článku věnovaném Zrušení projektu).
 11. Zadání musí být v českém nebo slovenském jazyce.
 12. Zadavatel je povinen zařadit Projekt do správné kategorie. Zadavatel je také odpovědný za stanovení odpovídajících Odměn pro designéry. U jednotlivých kategorií jsou nastaveny minimální Odměny pro designéry. Pokud Zadavatel v rámci jedné soutěže požaduje větší počet samostatných grafických návrhů, tak musí designérům nabídnout odpovídající Odměny (Pokud chce Zadavatel vytvořit například dva reklamní letáky, tak je potřeba Odměnu nastavit minimálně na úroveň dvounásobku minimálních Odměn v dané kategorii; v případě webových stránek je třeba navýšit minimální úroveň odměn alespoň o 1 000 Kč za každou další požadovanou podstránku).
 13. V případech, kdy Zadavatel vytvoří objektivně špatné zadání, špatně nastaví Odměny pro Designéry nebo záměrně vybere nevhodnou kategorii, tak Provozovatel neručí za výsledky designérské soutěže. To znamená, že dochází ke ztrátě nároku na uplatnění garance vrácení peněž.

VII.    Odměny a Poplatky

 1. Registrace na portálu Topdesigner.cz je zcela zdarma.
 2. Poplatky jsou účtovány Zadavatelům, kteří využívají Služeb portálu Topdesigner.cz. O výši veškerých Poplatků je Zadavatel informován při vytváření Zadání Projektu. Poplatky nejsou nijak skryté.
 3. Poplatky jsou vyjádřeny v Kč.
 4. Provozovatel účtuje pouze Poplatky za využití služeb portálu TopDesigner.cz. Těmito službami je poskytnutí platformy na uspořádání marketingové soutěže, distribuce svěřených Odměn a poskytnutí volitelných služeb.  Poplatek za uspořádání soutěže odpovídá 20 % z hodnoty celkové sumy výher určených pro Designéry. Odměny pro designéry nejsou Poplatkem určeným pro Provozovatele. Zadavatel Odměny zasílá Provozovateli za účelem jejich distribuce všem výhercům v rámci marketingové soutěže.
 5. Designéři neplatí žádné Poplatky spojené se vkládáním soutěžních designů a výplatou Odměn.
 6. Odměny pro Designéry nejsou zdaněny, jelikož jsou odměnou v marketingové soutěži. Designér je však odpovědný za splnění svých daňových povinností, které mu z příjmu v podobě Odměny, vyplývají.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo Poplatky kdykoliv změnit. Každá změna se vztahuje na každý Projekt, který bude vytvořen až po této změně.
 8. V případě, že designér vyhraje v soutěži výhru v hodnotě 10 000 Kč a více, tak má Provozovatel povinnost z této výhry odvést srážkovou daň ve výši 15%, o kterou bude výplata Odměny Designérovi snížena.

VIII.    Spuštění Projektu

 1. Ke spuštění Projektu dochází až po zaplacení všech Odměn a Poplatků. U některých platebních metod může být mezi zaplacením a spuštěním projektu časová prodleva, která je způsobena převodem peněz mezi bankami (např. u běžného bankovního převodu). Na portálu TopDesigner.cz je tedy z důvodu ochrany před zneužitím systému vyžadována platba předem.
 2. Portál Topdesigner.cz využívá pro příchozí platby od Zadavatelů platební systém PayU. Zadavatel, který platbu provádí, tak vedle Podmínek Provozovatele portálu TopDesigner.cz souhlasí i s aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami platebního systému PayU.
 3. Po spuštění Projektu obdrží každý Designér, který je přihlášen k odběru novinek, informaci o spuštění nového projektu.
 4. Po spuštění a v průběhu Projektu již nemůže Zadavatel projekt zrušit. Zrušit projekt lze jen po Ukončení projektu a to v situacích stanovených těmito Podmínkami (více ve článku věnovaném Zrušení projektu).

IX.    Průběh Projektu

 1. Zadavatel má možnost v průběhu Projektu návrhy hodnotit slovními komentáři a hodnocením pomocí hvězdiček (od 1 - nejhorší do 5 - nejlepší)
 2. Zadavatel má v průběhu Projektu možnost dodatečně zvýšit Odměny a na aktivaci/deaktivaci volitelných služeb.
 3. Zadavatel může návrhy, které mu nevyhovují, ze soutěže vyřadit. Tento krok je však nevratný.
 4. Zadavatel  může před Ukončením soutěže zažádat o Prodloužení projektu. Projekt lze prodloužit maximálně jednou a to maximálně o polovinu původní délky Projektu (zaokrouhleno nahoru). Po Ukončení projektu již nelze zažádat o Prodloužení projektu.
 5. U "projektu naslepo" dojde po ukončení soutěže ke zviditelnění všech třech výherců, aby byla zachována transparentnost soutěže.

X.    Předčasné ukončení

 1. Předčasné ukončení projektu znamená, že dojde k předčasnému uzavření možnosti nahrávat grafické návrhy do soutěže a Zadavatel může přistoupit k výběru vítězů ještě před uplynutím stanoveného termínu.
 2. Zadavatel nemá právo za běžných okolností Projekt předčasně ukončit. Projekt může být předčasně ukončen jen za mimořádných podmínek po zvážení Provozovatelem. Nárok na předčasné ukončení projektu není automatický a vymahatelný.
 3. Předčasně ukončit Projekt má právo jen Provozovatel.
 4. Projekt, který byl předčasně ukončen, nelze opět aktivovat.

XI.    Výběr vítězů, zaslání vítězného návrhu a vyplácení Odměn

 1. Zadavatel je povinen nejpozději do 14 dní od Ukončení projektu zvolit pořadí vítězných Grafických návrhů.
 2. Zadavatel má právo ještě před Ukončením soutěže požadovat od Provozovatele, aby k vyplacení Odměny u vítězného návrhu na 1. místě došlo až ve chvíli, kdy obdrží veškeré požadované soubory. Pokud Zadavatel o toto zavčas nepožádá, tak bude vítězný Designér vyplacen běžným způsobem.
 3. V případě, že Zadavatel do 14 dní od Ukončení projektu výherce nevybere, tak je zvolí Provozovatel na základě všech dostupných informací – podle hodnocení návrhů, podle průběžné komunikace s designéry, nebo na základě subjektivního posouzení. Proti tomuto kroku se nelze odvolat a rozhodnutí bude konečné. Zadavatel má stále nárok na obdržení požadovaných souborů vítězného návrhu a přecházejí na něj všechna práva k jeho využití. 
 4. Po uplynutí 14 dní od Ukončení projektu Zadavatel přichází o možnost Zrušení soutěže u negarantované soutěže.
 5. Designér, který se umístí na 1. místě má nárok na Odměnu až ve chvíli, kdy Zadavateli zašle všechny požadované soubory.
 6. Designéři, pokud mají o Odměnu zájem, tak musí Odměnu akceptovat. Odměnu musí Designér akceptovat nejpozději do 7 dnů od chvíle, kdy byl za výherce označen. V případě, že ji v tomto termínu neakceptuje, tak přichází o nárok na její vyplacení. 
 7. Designér na 1. místě je povinen zaslat všechny požadované soubory do 7 dní od chvíle, kdy přijal Odměnu.
 8. Uznanou Odměnu Designér obdrží nejpozději do 14 dní ode dne, kdy si o výhru zažádá. Tato lhůta je platná od doby, kdy Designérovi na vyplacení Odměny vznikne nárok. Výhra bude zaslána na bankovní účet, kterou Designér uvede v žádosti o vyplacení výhry. Výhru lze zaslat jen na bankovní účet banky, která je provozována v ČR a SR.
 9. Designér je odpovědný za uvedení správného čísla bankovního účtu, na který chce Odměnu vyplatit. V případě, že uvede nesprávný údaj, tak není Provozovatel odpovědný za neobdržení finančních prostředků. 
 10. Designéři, kteří se svými Grafickými návrhy do projektu vstoupí, tak akceptují, že projekt může být v určených situacích, vyjmenovaných v těchto Podmínkách, zrušen. V tomto případě nemusí dojít k výběru vítězů a nevzniká tak nárok na Odměnu.
 11. Pokud Designér, který se umístil na prvním místě, nezašle Zadavateli všechny požadované soubory a obdrží na svůj účet Odměnu, tak je povinen bezodkladně tyto prostředky vrátit na účet Provozovatele, jelikož mu na odměnu nevznikl nárok.
 12. Platby směrem k vítězným Designérům Provozovatel provádí až na požádání Designéra. Designér může svoji Odměnu získat převodem na bankovní účet.
 13. Minimální výše výběru výher Designéra je 150 Kč.
 14. Po zadání požadavku na výplatu finančních prostředků ze strany Designéra nelze transakci pozastavit, zrušit, či změnit její charakteristiky.
 15. Výplaty jsou prováděny v Kč. Platby Zadavatelů mohou být zaslány i z účtu vedeného v zahraniční měně. Veškeré poplatky však nese odesílatel.

XII.    Zrušení projektu

 1. Zrušení Projektu znamená, že nejsou vybráni vítězové a Zadavateli jsou vráceny Provozovatelem Odměny, které do soutěže poskytl.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit každý Projekt, u kterého se důvodně domnívá, že by na portálu TopDesigner.cz neměl probíhat.
 3. Ke zrušení Projektu ze strany Provozovatele může dojít především v případech, kdy Projekt není v souladu s těmito Podmínkami. Projekt lze ze strany Provozovatele také ukončit v případě, že je v rámci Zadání projektu požadována služba, která není předmětem služeb, které portál TopDesigner.cz poskytuje.
 4. V případě Zrušení projektu ze strany Provozovatele vrátí Provozovatel Zadavateli zaslané finanční prostředky ve formě Poplatků a Odměn. Celková výše vrácených finančních prostředků může být snížena o prokazatelné náklady, které Provozovateli s předčasným ukončením projektu vznikly.
 5. Ke zrušení Projektu ze strany Zadavatele může dojít jen v případě, že Projekt zveřejnil jako Negarantovaný projekt (za splnění několika základních podmínek), nebo za zvláštních podmínek i v případě Garantovaného projektu.
 6. U Garantovaného projektu je možnost Zrušení projektu ze strany Zadavatele vyloučena. Jedinou výjimkou je situace, kdy Zadavatel obdrží 10 a méně samostatných grafických návrhů (nejsou započítány variace jednoho návrhu) a není s nimi spokojen. V takovém případě refundace probíhá za stejných podmínek jako v případě Negarantovaného projektu. 
 7. U Negarantovaného projektu může zadavatel požadovat o Zrušení projektu a vrácení Odměn bez ohledu na počet obdržených návrhů.
 8. Zadavatel však nemá nárok na vrácení Odměn u garantovaného i negarantovaného Projektu, pokud Designérům neposkytne v průběhu soutěže dostatečnou zpětnou vazbu. Nedostatečnou zpětnou vazbou se myslí situace, kdy se Zadavatel za dobu trvání soutěže slovně vyjádří k méně jak 40% obdržených návrhů (do tohoto čísla nezapočítávají návrhy, které byly designéry vymazány a nejsou regulérním vkladem do soutěže a návrhy, které byly nahrané v posledních 24 hodinách trvání soutěže) na místě určeném pro komentáře pod návrhy. Do tohoto čísla se nepočítají komentáře poskytnuté po Ukončení soutěže, nebo pod Zadáním projektu. Provozovatel nemůže být zodpovědný za nízkou aktivitu Zadavatele, který si špatnou komunikací může způsobit nižší kvalitu obdržených návrhů a nízkou kvantitu designů. 
 9. V případě, že je soutěž na žádost Zadavatele prodloužena v období 24 hodin a méně před uplynutím původní délky soutěže, jsou ve vztahu ke Zrušení projektu rozhodné komentáře poskytnuté v rámci původní délky soutěže.
 10. Zadavatel nemá nárok na zrušení také v případě, že napíše objektivně nedostatečné zadání, ve kterém nespecifikuje všechny své požadavky.
 11. Projekt lze ze strany Zadavatele zrušit až po Ukončení soutěže.
 12. V případě, že chce Zadavatel projekt zrušit, tak musí Poskytovatele o tomto písemně informovat na některý z dostupných kontaktů a to nejpozději do 14 dnů od Ukončení soutěže. Poskytovatel, v případě, že na to má Zadavatel nárok, neprodleně projekt zruší. Zrušení projektu nelze zaměňovat s Ukončením projektu!
 13. V případě, že projekt bude zrušen ze strany Zadavatele, tak budou Zadavateli zaslány neproplacené Odměny designérům. Poplatky za využití služeb portálu Topdesigner.cz nelze refundovat.
 14. Poskytovatel si vyhrazuje právo vracet peníze pouze ve formě převodu na bankovní účet.
 15. Vrácené peníze budou zaslány nejpozději do 14 dnů ode dne Zrušení projektu na bankovní účet, přes který byla zadána předchozí příchozí platba. Pokud byla využita jiná platební metoda, u které není možné bankovní účet Zadavatele identifikovat, tak bude Provozovatel o této skutečnosti Zadavatele informovat s žádostí o zaslání čísla bankovního účtu, na který bude Zadavateli vrácená částka vyplacena.
 16. Zadavatel může zrušit Projekt u Negarantovaného projektu, ale i Garantovaného projektu, když neobdrží požadované soubory od vítězného Designéra ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy jeho Grafický návrh byl vybrán jako vítězný. Zadavatel si může také vybrat jiný obdržený návrh. Designér, který vybraný návrh vytvořil, bude o této skutečnosti informován. Na zaslání požadovaných souborů bude mít 7 dnů po obdržení této informace. Tento postup může být opakován. Designérům, kteří byli vybráni na 2. a 3. místě, Odměny zůstávají a jejich pořadí již měnit nelze. V případě zrušení nelze vrátit ani Poplatky.

XIII.    Záruky

 1. Souhlasíte s tím, že používáte portál Topdesigner.cz výhradně zcela na vlastní riziko.
 2. Portál Topdesigner.cz není zodpovědný za škody způsobené částečně, nebo zcela nefungujícími službami z nezaviněných důvodů jakými jsou: přírodní katastrofy, požár, výpadky energie, nefunkčnost hardwaru, neoprávněný útok hackerů, a jakékoliv pochybění třetí strany, které má na funkci portálu prokazatelný negativní vliv.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost a nezaručuje se za jakékoliv projevy třetích stran, které portál využívají. Provozovatel nemůže a neručí za kvalitu, legálnost, bezpečnost, pravdivost a důvěryhodnost informací od třetích stran.
 4. Designéři se zaručují, že veškeré Grafické návrhy, které zašlou do Projektu jsou v jejich plném legálním vlastnictví. Designéři nesou odpovědnost za veškeré právní následky za porušení této skutečnosti.
 5. Provozovatel ručí za vrácení peněz Zadavatelům v případech, které jsou přímo definovány v těchto Podmínkách.
 6. Provozovatel také ručí za odeslání Odměn, které Designérům náleží.
 7. Vyjasnění licenčních podmínek mezi autorem návrhu a Zadavatelem je záležitostí těchto dvou stran a Provozovatel do těchto vztahů jako zprostředkovatel designérských soutěží nemůže vstupovat.

Nedílnou součástí těchto Podmínek jsou následující dokumenty:

Ochrana osobních údajů

Oblast copyrightu

Dohoda o vyplácení výher a převodu designů

Pravidla autorizace účtu

Uživatel, který souhlasí s Podmínkami, zároveň souhlasí i s těmito dokumenty.

Tyto Podmínky jsou platné od 4. 1. 2014


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace